voorbeeld inhoud statuten en reglementen in onderhoud

10-08-2015 22:05

Statuten en
reglementen

Volkstuindersvereniging
"Noordhey Leidschendam"

Inhoudsopgave

STATUTEN


Lidmaatschap, Leden


Jaarlijkse
contributie en andere verplichtingen



Bestuur, Benoeming 

Taak en
Bevoegdheden  

Commissies

Algemene
Vergadering


Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel Omschrijving Blz.

Algemene
bepalingen


Lidmaatschap


Lidmaatschap - Rechten en verplichtingen leden


Lidmaatschap - Ondersteunende leden


Lidmaatschap - Financiële verplichtingen


Lidmaatschap - Einde lidmaatschap, taxatie

Lidmaatschap - Procedure bij opzegging door de vereniging


Lidmaatschap - Procedure ontzetting uit het lidmaatschap

Artikel Omschrijving


bestuur - Kandidaatsstelling 15


bestuur - Taken en bevoegdheden van het bestuur


bestuur - Overige bevoegdheden


bestuur - Benoeming bestuursleden


bestuur - Bestuursvergaderingen


bestuur - De voorzitter


bestuur - De secretaris


bestuur - De penningmeester

Commissies
- Soorten commissies


- Taken commissies


- Tuincontrolecommissie


Vergaderingen - Soorten vergaderingen


Vergaderingen - Algemene ledenvergadering


Vergaderingen - Bestuursvergaderingen

 
verenigingswachtlijst - Bijhouding


verenigingswachtlijst - Inschrijving 26

 Ruillijst

Ruillijst
- Inschrijving


TUINREGLEMENT

Artikel Omschrijving


Orde, veiligheid en reinheid


Verantwoordelijkheid leden, hun gezins- of familieleden dan wel gasten 30


Gebruik tuinmaterieel van de vereniging

Onderhoud /inrichting van de tuin - Onderhoud door derden

Onderhoud inrichting van de tuin - Geen onderhoud gedurende langere tijd

Onderhoud /inrichting van de tuin - Diverse gebods- en verbodsbepalingen 31

Artikel Omschrijving

Onderhoud /inrichting van de tuin - Aanschrijving

Inrichting van de tuin - Tussenafscheiding  

Inrichting van de tuin - Achterafscheiding

Inrichting van de tuin - Voorafscheiding

Diverse verbodsbepalingen

BOUWREGLEMENT

Artikel Omschrijving Blz.

1. Het bouwen
van een huisje en andere opstallen

2. Benodigde
tekeningen en goedkeuringen 35

3.
Plaatsbepaling opstallen 36

4. Houten
tuinhuisjes 36

5. Stenen
tuinhuisjes 36

6.
Windschermen 37

7. Kweekkasjes
37

8. Kweekbakken
( "Platte bakken") 37

9.
Tunnelkassen 38

10. Combinatie
van kweekkas, kweekbak en tunnelkas 38

11. Bergkist
38

12. Windmolens
en windgeneratoren 38

13. Verbod
gebruik Polystyreen in korrelvorm 38

CENTRALE WACHTLIJST

Artikel Omschrijving Blz.

1.
Begripsomschrijving Centrale Wachtlijst 39

2.
Begripsomschrijving Kandidaatvolkstuinders 39

3.
Toelatingseisen Kandidaatvolkstuinders 39

4. Beslissing
toelating door de Bond 39

5. Aanvang
Kandidaatvolkstuinderschap en rangorde 39

6. Rechten
Kandidaatvolkstuinders 40

7.
Verplichtingen Kandidaatvolkstuinders 40

8. Einde
Kandidaatvolkstuinder 40

9. Rangorde
bij nieuwe permanente tuinen 41

10. Verhuizing
van leden 41

11. Weigeren
van het (kandidaat)lidmaatschap 42

12. Kinderen
van leden 42

TAXATIEREGLEMENT

Artikel Omschrijving Blz.

1.
Begripsomschrijving Verenigingen 43

2.
Begripsomschrijving Opstallen 43

3.
Begripsomschrijving Verenigings Taxatie Commissie (VTC) 43

4.
Begripsomschrijving Beroepscommissie Inzake Taxaties (BIT) 43

Artikel Omschrijving Blz.

5. Bijstand en
advisering door Beroepscommissie Inzake Taxaties (BIT) 44

6.
Prijsadviezen 44

7. Vaststellen
eenheidsprijzen 44

8.
Taakomschrijving Verenigings Taxatie Commissie (VTC) 44

9. Jaarverslag
45

10. Opzegging
45

11. Opdracht
voor taxatie 45

12.
Verkoopprijs 45

13. Zoeken
kandidaat koper 45

14.
Overdrachtbemiddeling 46

15.
Tuinoverdracht 46

16.
Beroepsprocedure 46

17. Ontruiming
tuin 46

18.
Taxatiebasis 47

19.
Afschrijving tuinhuisje 47

20.
Constructiewaarde 48

21. Bepaling
staat van onderhoud 48

22. Bepaling
correctiepercentage 48

23. Fundering
48

24.
Voorzieningen 48

25.
Kweekkasjes 49

26. Tuinvoorziening
49

27.
Groenvoorziening 49

28.
Taxatierapport 49

29. Ruiling op
hetzelfde complex 49

30. Ruiling
naar een ander complex 49

31. Onvoorzien
50

GOEDKEURING, VASTSTELLING EN DOCUMENT SAMENSTELLING

Omschrijving Blz.

Goedkeuring
statuten 51

Vaststelling
reglementen 51

Document
samenstelling 51

Documentnamen
51

Systeem 51

Archiverin